Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, mülkiyeti Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş(MADO)’e ait olan https://www.MADO.com.TR/ adresinde yer alan internet sitesinin, (“Site”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile kullanıcıların/üyelerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasal haklarına ilişkin bilgilendirilmesidir.

“MADO”, “Site”yi kullanan, ziyaret eden, “Site”ye üye olan kişilerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu doğrultuda “MADO” kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlemektedir.

MADO, gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ile “Site” kullanım şartları gibi konularda, dilediği zamanda, tek taraflı olarak, gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler “MADO” tarafından “Site” aracılığıyla veya diğer uygun yöntemler (e-posta, sms vb) ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • “MADO” ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası.
 •  “MADO” insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 •  “MADO” tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • “MADO” ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • “MADO” tarafından ve/veya “MADO” nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi.

2. Tanımlar ve Terimler

“Açık Rıza” : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.
“Kişisel Veri Sahibi” : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. (Tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir.)
“Kişisel Veri” : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
“Özel Nitelikli Kişisel Veri” : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
“Kişisel Verilerin İşlenmesi” : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
“Kanun” : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun.
“İlgili kişi” : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
“Veri Sorumlusu” : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.
“Veri işleyen” : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
“Veri kayıt sistemi” : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
“Site”: Mülkiyeti “MADO”e ait olan ve www.MADO.com isimli alan adı ile bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve mobil uygulama.
“Üye”: Üyelik Sözleşmesinde yer alan hükümleri kabul, beyan ve taahhhüt ederek “Site”ye üye olan ve “Site”de sunulan hizmetlerden “MADO” tarafından belirlenen koşullar dahilinde faydalanan kullanıcı.

3. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş (“MADO”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

4. MADO Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

MADO, aşağıda belirtilen metodlarla Kullanıcılar’dan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. MADO’in topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, MADO tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme’de arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, TC kimlik numarası, kimlik fotokobisi, telefon numarası, ev adresi, işyeri adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişim için kullanılan Kullanıcı Adı, parolalar, parola ipuçları, ürün/hizmete dair ilan ve yayım bilgileri,Kullanıcı numaraları, kontak bilgileri.

Demografik Veriler: Cinsiyet, medeni durum, doğum tarihi, yaş, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.
Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar.

Ödeme Verileri: Üye/Kullanıcı/Ziyaretçi ve Satıcı fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası dahil faturaya ilişkin her nevi veri.

Filtrelere Takılmış veya Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Site İçi Mesajlar: Kullanıcılar arasında site içi mesajlardan sadece filtrelere takılanlar veya gelen şikayet/bildirim üzerine kullanım koşullarına aykırı içerikte tespit edilen site içi mesajlar.

İçerik Verileri: Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (tapu, ruhsat, marka tescil belgesi, yetkilendirme sözleşmesinin ilgili kısımları gibi), ilan bilgileri, yetki belgesi, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: MADO’i arama nedenleriniz, çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, “Site”yi kullanırken ziyaretçinin/üyenin hareketleri, arama terimleri, ziyaret edilen ürün kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

5. Kişisel Verilerin Depolanması ve İşlenmesi

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında MADO’in ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.
İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, moderasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, sorgulama, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Site fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, mevzuata uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Filtrelere Takılmış veya Kullanım Koşullarına Aykırı İçerikteki Site İçi Mesajlar: Mesajlarda; Kanun’un 5. Maddesindeki meşru menfaate dayalı olarak, hakaret içeren, genel ahlaka aykırı, dolandırıcılık maksatlı ilan verildiği konusunda şüphe uyandıran, haksız rekabete neden olabilecek, kişilik haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden ve sair surette hukuka aykırılık içeren mesajlar filtrelenerek moderasyona tabi tutulmakta, kullanım koşullarına aykırı içerikteki site içi mesajlar incelenerek engellenebilmektedir. Bununla beraber “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında Kanun’a ve “MADO” kurallarına aykırılık içeren mesaj sahibi “Üye”nin üyeliği askıya alınabilir yahut tamamen durdurulabilir.

7. Kişisel Verileri Saklama Süresi

“MADO”, elde ettiği kişisel verileri, işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel veriler veri sorumlusu sıfatıyla “MADO” tarafından saklanacaktır.

8. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

MADO, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Site’ye girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler’i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini iyileştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmet’leri geliştirmek, Hizmet’ler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler, ekspertiz ve gayrimenkul danışmanlığı firmaları; Hizmetler’i ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kurumsal üyeler, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankaların emlak satışları için bankalar, emlak projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları, belgelendirme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılacaktır.

MADO, “Site”ye yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgilerinizi; yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Çerezler (Cookie) aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirme’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

MADO kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

9. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

MADO, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi hizmeti sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. MADO, kişisel verilerinizi, doğrudan sizden (veri sahibi), sizin adınıza hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişiler tarafından verileriniz aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan MADO’e Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Site’nin kullanımı öncesinde veya sırasında, MADO’e Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından MADO’e pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

“Site”yi Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: MADO’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, kullanım verileri, sık kullanılanlar, favoriler, ilgi alanları ve konum verileri bu tür verilerdir.

MADO, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi kullanım verilerini toplamaktadır. Çerezlerin nasıl yönetileceği ayrıca “MADO” Çerez Politikasında belirtilmiştir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması (Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler),
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması (Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması),
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması

şeklindeki hukuki nedenlere dayanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

 • Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması
 • Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler
 • MADO’in Site ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

10. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

“MADO”, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder.

“MADO” tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda “MADO” tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, “MADO” bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda Kanun’da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde MADO, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, işbu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları “Site” üzerinden derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde “MADO”in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

11. Kişisel Veri Sahibi ’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibinin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla MADO’in (Gaziantep Karayolu Üzeri 5.km Erkenez Mevkii Kahramanmaraş) adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

MADO’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

1. Adınızın, soyadınızın,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
5. Talep konunuzun,
6. Başvuru yazılı ise imzanızın,
Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

“MADO”in Başvurulara Cevap Vermesi

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde “MADO” tarafından gereği yerine getirilir.

“MADO”, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. “MADO”, kişisel veri sahibinin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. “MADO” başvurucunun başvurusuna dair ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.
Kişisel veri sahibinin başvurusuna Şirketimiz yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.

12. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine “MADO” tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.