MADO.com.tr Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

İşbu Üyelik Sözleşmesi Gaziantep Karayolu Üzeri 5.km Erkenez Mevkii Kahramanmaraş adresinde mukim Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş(bundan böyle “MADO” olarak anılacaktır) ile www.MADO.com.tr sitesine üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile Üyelik sözleşmesinin mütemmim cüz’ü niteliğinde olan eklerine ve “Site”de yer alan kurallar ve koşullara onay veren internet kullanıcısı “Üye” arasında, elektronik ortamda, “Üye”nin “MADO”in “Site”de sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

2. Tanımlar

“Site”: Mülkiyeti “MADO”e ait olan ve www.MADO.com.tr isimli alan adı ile bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve mobil uygulama.

“Üye”: Üyelik Sözleşmesinde yer alan hükümleri kabul, beyan ve taahhhüt ederek “Site”ye üye olan ve “Site”de sunulan hizmetlerden “MADO” tarafından belirlenen koşullar dahilinde faydalanan kullanıcı.

“Ziyaretçi/Kullanıcı”: “Site”ye erişim sağlayan ve “Site”yi kullanan gerçek veya tüzel kişi.

“Bireysel Üye”: Site”deki Bireysel Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine “MADO” tarafından yapılan bildirim ile “Site”ye üye olan, ticari yahut mesleki bir amaç gütmeksizin “Site” dahilinde sunulan hizmetlerden “MADO” tarafından belirlenen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcı.

“Satıcı” : “MADO” ile yaptığı İş Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında Site’ye üye olan ve Site üzerinde oluşturduğu hesap aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek veya tüzel kişi üye.

“Üyelik Sözleşmesi”: “Site”de yer alan kurallar ve koşullar ile bütünleyici ve ayrılmaz parçası niteliğindeki eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni okuduğunu ve kabul ettiğine ilişkin internet ortamında verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

“Hizmetler”: “Site” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “MADO” tarafından sunulan uygulamalardır. “MADO”, “Site” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Site”den “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Site”de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“Online Mağaza” : “MADO” tarafından “Site” üzerinde “MADO” kurallarına uygun olarak Satıcılar’a tahsis edilen ve Satıcılar’ın ürünlerin ve/veya hizmetlerin satışına/sağlanmasına yönelik ilan yayınlayabildikleri sanal ortam.

“İçerik”: “Site”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“MADOVeritabanı” : “Site” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “MADO”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“MADOArayüzü” : MADO ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “MADOVeritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “MADO”e ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası :Üyeler’in Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, KVKK kapsamında işlenmesi hususunda MADO’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden erişilebilecek olan aydınlatma metnidir.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Çerez (Cookie) Politikası”: Site’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Site’yi ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Site üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Amaç ve Kapsamı

“Site”de sunulan “Hizmetler” ile bu “Hizmetler”den yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin amacını oluşturmaktadır. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “Site” içerisinde yer alan üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “MADO” tarafından “Site” üzerinden veya e-posta aracılığıyla yapılan her tür bildirim işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamını oluşturmaktadır.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Üye”, “Site” içinde yer alan/yer alacak kurallar ve koşullar ile üyeliğe ilişkin “MADO” tarafından belirtilen her nevi kural ve koşula uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde “MADO”in hukuki yahut cezai bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. Üyelik Koşulları

“Site”ye üye olabilmek için 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. “Üye” “Site”ye üye olurken girdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru ve güncel olmaması nedeniyle “MADO”in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye tarafından verilen bilgilerin doğru ve güncel olmamasından doğabilecek tüm zararlardan “Üye” bizzat sorumludur. Bu sebeple doğabilecek herhangi bir zarardan “MADO” sorumlu tutulamaz.

“Üyelik” başvurusu herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin “MADO” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “MADO” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“MADO” dilediği vakitte herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai yahut her nevi tazminat ve benzeri sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni bildirim ve ihbarda bulunmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir, “Üyelik”ten men edebilir veya “Üyelik”i askıya alabilir. “MADO” gerekli görmesi halinde “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Üye”nin “MADO” veritabanında bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması, “Site”de belirtilen koşullara ve kurallara aykırılık halleri ile her tür dolandırıcılık, gerçeğe aykırı bilgi verme, sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerini verme halleri herhalde üyeliğe son verme, üyelikten men veya üyeliği askıya alma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

“Üye”, “Site”de belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Site”deki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

“Üye”, “MADO”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “MADO”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Site” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “MADO”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “MADO” ilgili tarafa verebilir.

“Üye”lerin, “MADOÜyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları kendi sorumluluklarındadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya “MADO”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” bizzat sorumludur.

“Üye”, “Site” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Site” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “MADO”, “Üye” tarafından “MADO”e iletilen veya “Site” üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

“Üye”, “Site” üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; “MADO”in mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; bu bağlamda kendisine karşı sadece ve her anlamda “Satıcı”nın bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

“Üye”nin, “Site”de yaptığı her işlem ve fiilinden doğan hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendisine aittir. “Üye”, “MADO”in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki eylemlerde bulunmayacağını, haksız rekabet teşkil edebilecek eylemlerde bulunmayacağını, “Site” dâhilinde bulunan herhangi bir içeriği FSEK’e aykırı sonuçlar doğurabilecek nitelikte işlemeyeceğini, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yedeklemeyeceğini, diğer veritabanlarına aktarmayacağını, bu türde sonuçlar doğurabilecek şekilde “Site”ye yüklemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin “Site” üzerinden işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği eylemlerden dolayı üçüncü kişilerin uğradıkları/uğrayabilecekleri zararlar nedeniyle “MADO” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

“MADO”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “MADOArayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “MADO” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “MADO” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “MADO’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

“Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “MADO”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “MADO”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“Üyelik” hak ve yükümlülükleri, münhasıran “Üye”ye ait olup, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemez.

“MADO”in Hak ve Yükümlülükleri

“MADO”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Site”de belirtilen kurallar ve açıklamalar ile işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin gereğince sunulabilmesi için gereken elektronik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen elektronik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “MADO” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

“MADO”, “Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Site” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “MADO”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “MADO”in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “MADO” yapabilir. “MADO” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

“MADO”in, “MADO” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Site”de “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. “MADO”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.

“MADO” dilediği vakitte herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai yahut her nevi tazminat ve benzeri sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni bildirim ve ihbarda bulunmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.

“Site” üzerinden, “”Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya Sitelara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından “MADO” tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. “Site” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Sitelar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “MADO”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

“MADO”, “Site”nin işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “MADO” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

6. Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve Gizlilik Politikası

“MADO”, “Site”de “Üye”lerle ilgili bilgileri; işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin mütemmim cüzü niteliğinde olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “MADO” “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Üye”, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
“MADO”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda MADO.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “MADO”in iş birliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.
“Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Site’a girilen verileri “MADO” tarafından “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında; “Site”nin fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Site”de yer alan KVKK Aydınlatma Metni incelenmedilir. “MADO” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler “Site”de yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili “MADO”den herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.
“Üye”, “Site” dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya “MADO”in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, MADO’in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde MADO’in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
“Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, MÖHUK kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
“Üye”, “MADO” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “MADO”in herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “MADO”in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. “Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini “MADO” Site’ı üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını ve aleniyet kazanan özel nitelikli kişisel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak “MADO” tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

“Üye”ler, “MADO” hizmetlerini, “MADO” bilgilerini ve “MADO”in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “MADO”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dâhilinde “MADO” tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde “MADO”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” dahilinde “MADO” tarafından açıkça yetki verilmediği takdirde “MADO”, kendisine ait her nevi marka, patent, tasarım, know-how, telif, eser, hizmetleri, ticari görünüm yahut “Site” aracılığıyla sağladığı diğer her tür varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklı tutmaktadır.

8. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri ve Değişiklikleri

“Üye”, “MADO”in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemez.

“MADO”, kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun gördüğü herhangi bir zamanda “Site”de yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “Site”de yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “Üye” tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep; ayaklanma, isyan, salgın hastalık, kötü hava koşulları, her tür doğal afet, savaş, seferberlik, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hukuken mücbir sebep olarak nitelendirilebilecek her tür haldir.

Mücbir sebep niteliğindeki her tür haller, MADO’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, MADO, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz, bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ihlali olarak nitelendirilemez ve her nam adı altında olursa olsun “MADO”in tazminat sorumluluğu doğmaz. “MADO” işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “MADO” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “MADO”den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

10. Delil Sözleşmesi

“Üye”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda “MADO”in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-arşiv kayıtlarının kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,”MADO”i yemin teklifinden bağışık tuttuğunu ve bu maddenin HMK 193. Hükmü uyarınca delil sözleşmesi niteliğini haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. İhtilafların Halli

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasından doğan hukuki ilişkilerin ve ihtilafların çözümünde münhasıran ve doğrudan Türkiye Cumhuriyeti iç hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümü İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkisi dahilindedir. Üye bu maddenin HMK 17 vd. hükümleri uyarınca yetki sözleşmesi niteliğini haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması; üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuyup bu maddelere onay verdiği anlamına gelir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesinin mütemmim cüzü niteliğindeki ekleri ile Site’de yer alan koşul ve kurallar, bunlara çevrimiçi olarak onay veren “Üye” ile “MADO” arasında online-elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün kanunlara, milletlerarası antlaşmalara, yönetmeliğe ve sair ilgili mevzuata aykırılığı, geçersizliği veya uygulanabilirliği kabil olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

12 (on iki) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, “Üye” tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.